คลังความรู้

ฐานความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์ สำหรับการติดตามสถานการณ์ฯ การกำหนดทิศทางของนโยบายและออกแบบมาตรการต่างๆ รวมถึงการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนนของประเทศ