สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน รายจังหวัด

หน่วยเฝ้าระวังฯ ได้จัดทำสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ เพื่อสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ล่าสุดของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละจังหวัด