สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยกับการบังคับใช้กฎหมาย

เขียนโดย webmaster เมื่อ
ชื่อเอกสาร:
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยกับการบังคับใช้กฎหมาย
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2556
สรุปย่อ: 

การบังคับใช้กฎหมายเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยและการช่วยลดอุบัติเหตุ จากตัวเลขสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีระดับการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นในเชิงปริมาณ อาทิ จำนวนการตรวจจับผู้ขับขี่รถเร็วเกินอัตราที่กำหนด และจำนวนการตรวจจับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย แต่จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้ความเร็วและการสำรวจติดตามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย กลับไม่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการใช้ความเร็วและการฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีแนวโน้มที่ลดลง หลักฐานเชิงประจักษ์นี้เองบ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบัติจะต้องทบทวนกลยุทธ์และวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติกันอยู่ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นอยู่  นอกจากนั้น เอกสารฉบับนี้ยังได้อ้างอิงถึงผลงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสในการยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรของประเทศไทย ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามความมุ่งหมายเอกสารนี้ถูกนำเสนอในเวทีเสวนางานสัมมนาอุบัติเหตุทางถนนระดับชาติ ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดไฟล์:
rs_situation_and_enforcement_2556.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 8,289 ครั้ง)