รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552

เขียนโดย webmaster เมื่อ
ชื่อเอกสาร:
รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2554
สรุปย่อ: 

รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ได้รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและข้อมูลประกอบอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงให้สามารถนำเสนอสถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมุมมองต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมของประเทศและระดับจังหวัด การจัดทำรายงานสถิติฯ ฉบับนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์:
rti_report_52_screen.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 4,201 ครั้ง)