ตัวชี้วัดสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

สถิติและข้อมูลระดับจังหวัด
เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละจังหวัด หน่วยเฝ้าระวังฯ ได้รวบรวมและวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสถิติจากแหล่งที่สำคัญต่างๆ และนำเสนอในรูปของตัวชี้วัดสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของแต่ละจังหวัด เปรียบเทียบกับสถานการณ์ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน