แผนที่สะท้อนสถานการณ์สำคัญ

เป็นข้อมูลตัวชี้วัดสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบของแผนที่ GIS แสดงสัญลักษณ์เป็นแถบสีตามช่วงของข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความเสี่ยงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน แยกรายจังหวัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ รถจดทะเบียน 10,000 คัน แยกรายจังหวัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 100 ล้านบาท แยกรายจังหวัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง แยกรายจังหวัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ปริมาณการเดินทาง 100 ล้านคันกิโลเมตร แยกรายจังหวัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ปริมาณการเดินทาง 100 ล้านคันกิโลเมตร แยกรายจังหวัดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ปริมาณการเดินทาง 100 ล้านคันกิโลเมตร แยกรายจังหวัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน แยกรายจังหวัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน แยกรายจังหวัดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน แยกรายจังหวัด
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แบ่งตามประเภทของยานพาหนะ