อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศ

หมายเหตุ

ชุมชนเมืองหลัก หมายถึง เขตเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ชุมชนเมืองรอง หมายถึง เขตเทศบาลเมืองในอําเภออื่นๆ หรือเทศบาลตําบลที่มีประชากรมากกว่า 20,000 คน
ชุมชนชนบท หมายถึง เทศบาลตําบลที่มีประชากรน้อยกว่า 20,000 คน