รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553

เขียนโดย webmaster เมื่อ

ไฟล์อิเลคโทรนิคของรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ที่จัดทำโดยมูลนิธิไทยโรดส์ และ ศูนย์วิจัยอุบัิติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ด้วยความสนับสนุนของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถดาวน์โหลดได้แล้วในส่วนของคลังความรู้