กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดระดับภูมิภาค

สถิติและข้อมูลระดับจังหวัด
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แบ่งตามประเภทของยานพาหนะ

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุทางถนนของยานพาหนะแต่ละประเภท

more
กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แบ่งตามเพศ

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน จำแนกตามเพศ

more
กลุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน แยกตามประเภทผู้ใช้รถใช้ถนน

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้า และคนขี่จักรยาน

more
ปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนน

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของปัญหาพฤติกรรมเมาแล้วขับและการขับรถเร็วที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละจังหวัด

more