สถิติและข้อมูลระดับจังหวัด

สถิติและข้อมูลระดับจังหวัด
เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละจังหวัด หน่วยเฝ้าระวังฯ ได้รวบรวมและวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสถิติจากแหล่งที่สำคัญต่างๆ และนำเสนอในรูปของตัวชี้วัดสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของแต่ละจังหวัด เปรียบเทียบกับสถานการณ์ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

    เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด เช่น สถิติจำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรง รวมถึง การนำข้อมูลสถิติมาเชื่อมโยงเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ดัชนีความรุนแรง และดัชนีการเสียชีวิตView all
  • กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

    เป็นการนำข้อมูลสถิติมาเชื่อมโยงเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละกลุ่มต่อการประสบอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงแนวโน้มของปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนView all