สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดระดับภูมิภาค

สถิติและข้อมูลระดับจังหวัด
ความเสี่ยงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด โดยนำข้อมูลจำนวนการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทนของจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือปริมาณการเดินทางสัญจร เช่น จำนวนประชากร จำนวนรถจดทะเบียน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง ความยาวถนน ปริมาณการเดินทาง

more
ดัชนีความรุนแรงและการเสียชีวิต

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด ในรูปของดัชนีความรุนแรงและดัชนีการเสียชีวิต

more