รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

เขียนโดย webmaster เมื่อ 10 Oct 16
ชื่อเอกสาร:
รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2559
สรุปย่อ: 

รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 เป็นรายงานสถิติอุบัติเหตุุทางถนนของประเทศไทยที่ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและข้อมูลประกอบอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงให้สามารถนำเสนอสถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมุมมองต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมของประเทศและระดับจังหวัด การจัดทำรายงานสถิติฯ ฉบับนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับ จังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

ดาวน์โหลดไฟล์:
thailand_accident_statistic_book_2013.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 897 ครั้ง)