รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2555-2556

เขียนโดย webmaster เมื่อ 16 Dec 15
ชื่อเอกสาร:
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2555-2556
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ผู้สนับสนุน: 
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2558
สรุปย่อ: 

ปัจจุบัน 2558 เป็นปีที่ 5 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ 2554 โดยมุ่งหมายจะลดการเสียชีวิตบนถนนให้ได้มาตรฐานสากลคือต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรในปี 2563 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนี้ รัฐบาลจะดำเนินการ 8 แนวทางได้แก่  ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ป้องกันเมาแล้วขับ ป้องกันการใช้ความเร็วเกิน  พัฒนาสมรรถนะผู้ใช้รถใช้ถนน  แก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน  ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะ ปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรักษาฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการรายงานนี้นำเสนอความเป็นไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนด้วยตัวเลขสถิติจนถึงปี 2556 พบว่า 3 ปีตั้งแต่ประกาศนโยบายนั้น ด้านหนึ่งปริมาณผู้เสียชีวิตจากภัยทางถนนเป็นไปในทิศทางลดลงทีละน้อย (22,487 เป็น 21,645 ในปี 2554 และ 2556 ตามลำดับ) อีกด้านหนึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถิติเชิงพรรณาในรายงานนี้ เป็นไปได้ยากที่จะชี้ชัดว่าความเป็นไปดังกล่าวเกิดจากเหตุใด  บางทีการพิจารณาความเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการแต่ละแนวทางใน 8ประการที่กล่าวมาอาจทำให้ผู้อ่านพอเห็นภาพลางๆว่ามีแนวทางใดบ้างคืบหน้า แนวทางใดชะงักงันหรือทดถอย เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์:
key_facts_on_road_safety_situations_in_thailand_2012-2013_tha.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 1,084 ครั้ง)