ผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ปี 2553 และ 2554

เขียนโดย webmaster เมื่อ 9 May 12
ชื่อเอกสาร:
ผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ปี 2553 และ 2554
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2555
สรุปย่อ: 

มูลนิธิไทยโรดส์ ได้เริ่มพัฒนาระบบข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงฯ และดำเนินการสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานระดับประเทศและระดับจังหวัด สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนโยบายหรือมาตรการที่มุ่งเน้นให้มีการสวมหมวกนิรภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ

จากการเปรียบเทียบผลสำรวจเมื่อปี 2553 และปี 2554 ซึ่งเป็นปีรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภาพรวม จากร้อยละ 44 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 46 ในปี 2554

ดาวน์โหลดไฟล์:
jan2012_helmet_use_2553_and_2554_full.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 1,393 ครั้ง)