พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

เขียนโดย webmaster เมื่อ
ชื่อเอกสาร:
พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2560
สรุปย่อ: 

พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (SpeedManagement Blueprint for Thailand’s Road Safety) ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิไทยโรดส์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อจุดประกายความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเร็ว (Speed Management) ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนการจัดการความเร็วที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

ดาวน์โหลดไฟล์:
speed_blueprint_resize.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 5,377 ครั้ง)