การจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย: ทิศทางและความท้าทายในครึ่งทศวรรษถัดไป

เขียนโดย webmaster เมื่อ 24 Sep 16
ชื่อเอกสาร:
การจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย: ทิศทางและความท้าทายในครึ่งทศวรรษถัดไป
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเอไอที
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2559
สรุปย่อ: 

ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียอย่างมหาศาลจากอุบัติเหตุทางถนนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ พฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ (Speeding) ยังเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่รอได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การริเริ่มขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วโดยทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2554 – 2563 มุ่งไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องการปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางถนน  มูลนิธิไทยโรดส์และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) ได้นำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการความเร็วสำหรับประเทศไทย (Speed Management Strategies for Thailand) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการจัดทำพิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (Speed Management Blueprint for Thailand’s Road Safety) โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่จุดประกายความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เล็งเห็นถึงช่องว่างและอุปสรรคเกี่ยวกับปัญหาการใช้ความเร็วที่ยังรอได้รับการแก้ไข รวมถึงเสนอแนะกรอบแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนการจัดการความเร็วที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

ดาวน์โหลดไฟล์:
speed_management_strategies_-_september_2016.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 725 ครั้ง)