แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคเหนือ

เขียนโดย webmaster เมื่อ 12 Jan 15
ชื่อเอกสาร:
แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคเหนือ
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2557
สรุปย่อ: 

“แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคเหนือ” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์พฤติกรรมและแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในระดับจังหวัด และเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทางด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละภูมิภาค สามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลฐานสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมาตรการต่างๆ ในระดับจังหวัด เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมากยิ่งขึ้น เอกสารชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากผลการสำรวจหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี 2553-2556 พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการสำรวจ ออกมาในรูปแบบรายจังหวัด เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำพูน พิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์:
helmet_usage_trend_north.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 726 ครั้ง)