อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554

เขียนโดย webmaster เมื่อ 15 Jan 14
ชื่อเอกสาร:
อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2556
สรุปย่อ: 

รายงานผลสำรวจ “อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554” ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และสามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลฐานสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมาตรการต่างๆเช่น การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานสถานการณ์ฉบับนี้ได้มาจากการสำรวจเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต (Observational survey) พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนน ครอบคลุมพื้นที่ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวน์โหลดไฟล์:
seatbelt_book_2554_final.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 1,610 ครั้ง)