รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554

เขียนโดย webmaster เมื่อ 15 Jan 14
ชื่อเอกสาร:
รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2556
สรุปย่อ: 

รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 เป็นรายงานสถิติอุบัติเหตุุทางถนนของประเทศไทยที่ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและข้อมูลประกอบอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงให้สามารถนำเสนอสถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมุมมองต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมของประเทศและระดับจังหวัด การจัดทำรายงานสถิติฯ ฉบับนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับ จังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

ดาวน์โหลดไฟล์:
rti_report_54_resize.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 1,764 ครั้ง)