รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553

เขียนโดย webmaster เมื่อ 13 Sep 13
ชื่อเอกสาร:
รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2555
สรุปย่อ: 

รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ได้รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและข้อมูลประกอบอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงให้สามารถนำเสนอสถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมุมมองต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมของประเทศและระดับจังหวัด การจัดทำรายงานสถิติฯ ฉบับนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับ จังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

ดาวน์โหลดไฟล์:
rti_report_53_screen_resize_img130dpi.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 1,916 ครั้ง)