ผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ปี 2555

เขียนโดย webmaster เมื่อ 31 Aug 13
ชื่อเอกสาร:
ผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ปี 2555
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2556
สรุปย่อ: 

ผลสำรวจการสวมหมวกนิรภัยฯในปี 2555 สะท้อนให้เห็นว่าโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2554 ยังมีปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างและในทางปฏิบัติ จนทำให้การดำเนินโครงการยังไม่ได้ผลตามเจตนารมณ์ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับทรัพยากร ( คน งบประมาณ เวลา) จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันรณรงค์ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสาเหตุที่ทำให้การรณรงค์ที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เพื่อวางแนวทางการดำเนินการต่อไปในอนาคตที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมใดที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีและควรให้การสนับสนุนต่อเนื่องหรือขยายผล กิจกรรมใดที่ควรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีการดำเนินงานใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์:
jul2013_helmet_use_2555_new.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 1,284 ครั้ง)